میییییشه

تو میتونی

تو نتونی کی بتونه!!


توکل داشته باش

امام حسین حواسش بهت هست

حتی با اینکه به قولی که به امام رضا دادی عمل نکردی

اما اونم حواسش بهت هست

خب؟ پس فقط باید رو به جلو حرکت کنی

گذشتتو وقتایی که نشد رو بیخیال

بیییییخییییال

تو الانو داری

و آینده‌ای که داری میسازیش

برو رفیق ! آینده مال توعه! ♡

  • ۹۵/۰۷/۲۱